Register över båtsmanskontrakt

Anders Persson Knapp (1801-1840), Båtsman nr 111 (1826-1840)

Jonas Peter Svensson Fors (1857-1913), Båtsman nr 112   

Nils Eriksson Knapp (1832-1906), Båtsman nr 111 (1854-1865)                 

Nils Jakobsson Knapp (1830-1866), Båtsman nr 111 (1865-1866)      


Båtsmanskontrakt för Anders Persson Knapp 1826.

Som jag under tecknade Drängen Anders Pehrsson från Eds Soken och Ållsjön, gör här med wittlikt att jag af fri wilja och moget öfwerwägande antager här igenom Båtsmanstjenst af Rottan No 111 i Resele Pastorat och Lidens Soken, för binder jag mig således att förnämde Rotta tjena Kongl. Majts och Kronan så länge mina Krafter och min hälsa sådant mig till Låtter, emot åtniutande under tjenstetiden af den Lön och förmoner som Båtsmanna tjensten åtföljer jemlig. Lag och förorningar. Der emot har jag denne dag uti ståndet bekommit 2 Rdr Banko och så snart jag blifwer inskrifwen och i Kronans tjenst antagen skall jag af ofwan berörde Rota utbekomma 38 Rdr till sammans 40 Rdr Banco. Dessutom skall jag af Rotan ärhålla En Torpp Lägenhet och den i min Lifstid begagna, jemwäl åbyggnaden å berörde Torp af Rote hållaren up sättas.

Med ofvanstående Contrakt förklara sig undertecknade til alla delar nögd, som skjedde i Liden å Rå den 28 Januarii 1826.

Anders Pehrsson
Wittna  antagne Båtsman
Måns Danielsson
Pehr Pehrson i Sand Antagen d. 18 Maij 1826
under Anders Person No 111 Knapp
               .........
               Compag. chef

 


Båtsmanskontrakt för Nils Eriksson år 1853.

Jag Nils Ersson Knapp från Rå by Lidens Socken, gör genom detta öppna Contract vetterligt att jag antager Båtsmanstjenst uti Båtsmans Rotan No 11 i ofvannämnde Socken emot följande vilkor Neml.

Så länge hälsan och lifvet varar förbinder jag mig att för sagde Rota stå i Kongl. Majts och Kronans tjenst och efter tio års god och försvarlig tjenstetid skall Båtsmannen blifva bibehållen af ett efter författningarne lempat Båtsmans Torp eller Femtio /50/ Lispund Hö och Tjugu 20 Sleplas wed, som får innehafvas uti hans och hans tillkommande första Hustrus lifstid, och hvilken Torplägenhet nästa 1ta Maji tillträdas får.

Såsom stånd undfår Nils Ersson Knapp Tjugu /20/ Riksdaler Riksgälds sedlar, uti hvilken summa städselen 32 sk banco är inbegripen.

När Båtsmannen blifver inskrifven uti Kongl. Majts och Kronans tjenst får han af Rotan 19 Rdr Rgs uppbära.

Med detta Contract åtnöjes vi, försäkras af Liden den 3dje October 1853.

Nils Ersson Knapp
Wittna  ifrån Rå by, Lidens Sn
P. Lidström Näsåker  Å Båtsmans Rotan No 11 wägnar
Anders Lidström Näsåker underskrifva Er. Lidforss i Rå
M. Wästerlund Kläpp

 

Drängen Nils Ersson approberas Widimeras
under No 11 Knapp v. 2 Nr 1 K      P. Lidström
Hernösand den 21 Febr. 1854     M. Wästerlund
C. E. Törnbohm
Komp.chef

Båtsmanskontrakt för Nils Jakobsson år 1865.

Jag Nils Jacobsson från Rå by i Lidens Socken antager härmed Båtsmanstjenst uti Båtsmans Rotan No 11 i ofvannämnde Socken emot följande vilkor.

1o Förbinder jag mig att så länge hälsa och lifstid förunnar mig stå i Kong. Majsts och Kronans tjenst.

2o Roten förbinder sig att Båtsmannen öfverlåta det gamla Båtsmanstorpet beläget å Rå bys samfäldta ägor inom deras åkerhägnad, innehållande Circa 6 Tunnland odelbar jord hvars minst ett Tunnland är redan uppodlad åker; För Rå by är slått till Båtsmannen upplåten inom samma hägnad som åkren, hvilken han sjelf får afbärga; från Westabäck äger Båtsmannen antingen oppböra afbärgat Hö, eller ock slott som han sjelf afbärgar; allt efter öfverenskommelse emellan Båtsmannen och Byemännen.

3o I Hemkallspersedlar förbinder sig Roten utgifva 2ne Tnor Säd deraf 1/3 ds del Råg samt 2/3 ds delar Korn 4 Rdr Kmt i Årlig lön 1 Lp Kött 1 Lp Smör, samt att odla och bruka jorden den tiden Båtsmannen är oppfordrad till tjenst.

4o Muhlbete för Kreaturen opplåter på Rotens ägor jemte deras boskap.

5o Roten åtager sig att till Båtsmannen framforssla 32 Lass långved årligen.

6o Torplägenheten får tillträdas den 1sta Maj 1866; Båtsmannen bör ........ tjent Kronan minst Tio år om Torpet kan af honom för hans återstående lifstid få behålla, då, i händelse hans nuvarande hustru öfverlefver honom äfven hon under sin lifstid tillförsäkras besittningsrätten till samma ägor.

7o Såsom bjpenning får Båtsmannen Femtio /50/ Rdr Rmt som erläggas så snart Båtsmannen blir inskrifven.

Sålunda öfverenskommet erkännes Liden den 10de October 1865

Nils Jacobsson i Rå N
Wittna 
Oskar Frisendahl      å Rotehållarnes wägnar
Skollärare i Liden P. Westerlund i Vestanbäck
Olof Sörlin Långsele & Näs

Förestående Femtio /50/ Rdr Rmt är bekommet som qvitteras år och dag som ofvan.

Nils Jacobsson i Rå N
Wittna 
Oskar Frisendahl     
Skollärare i Liden
Olof Sörlin Långsele & Näs
Approberat
Hernösand d. 1 October 1865
                  G. Lundmark
                  Kompchef

 


Båtsmanskontrakt för Jonas Peter Svensson år 1880.

KONTRAKT

emellan

Båtsmannen af Norrlands 3dje komp. N:o 112 Forss

och hans rotehållare

1:o. Båtsmannen erhåller Torplägenheten å Sotbrännan kallad belägen å Moflo bys samfälda mark med Ett tunnland odlad och brukad, samt Två tunnland odelbar mark, allt inom en stängsel (i fullgodt skick, men som sedan skall af båtsmannen underhållas) att tillträdas den 30de September 1882. Är torplägenheten ej bebygd skall på densamma uppföras en sexknytt stugubyggning 30 fot lång 18 fot bred 12 fot hög alltsammans färdigt att tillträda den 30de September 1882. Brunn skall finnas på torpet eller högst 300 fot derifrån. Torpet får begållas i lifstiden, med vilkor att för Roten tjena Kronan minst 15 år om torpet skall få behållas men blifver båtsmannen ur tjensten utstruken återfaller det till roten.

2:o. I lega erhåller 100 kronor som betalas
       1/3 vid antagningen
       1/3 jemte 6 proc. årlig ränta då han genomgått exercisskolan samt
       1/3    "      "    "       "      "      efter tio års tjenst
Har mannen under tiden varit straffad för undanhållning går han miste om ännu ej
utbetald lega.

3:o. I hemkall erhåller båtsmannen 2 tunnor spanmål (1/3 råg, 2/3 korn), 20 skålp. torrt kött, 20 skålp. smör samt 4 kronor kontant, att utbetalas hvarje år vid jultiden.

4:o. Mulbete för torpets kreatur erhålles å rotens betesmarker.

5:o. 30 lass långved skall årligen af båtsmannen upphuggas men till honom af roten hemköras.

6:o. Dragare till torpets skötsel lemnas af roten, och då karlen är till tjenstgöring utkommenderad åligger roten att torpet med hustruns tillhjelp sköta.

7:o. Mindre reparation å torpets byggnader åligger båtsmannen att sjelf utföra med materalier lemnade af roten.

Af detta kontrakt äro fyra exemplar af och underteckande

Liden den 13de Augusti 1880                              

J. A. Häggmark       J. P. Svensson
    Rotmästare       Båtsman

Roten

E. P. Norqvist, Hans Callin, A. P. Ersson, H. Pehrsson, N. O. Norberg, Johan Edfors, Oskar Frisendahl, E. P. Lidström, H. Näsström, E. V. Lidén, Josef Westin, H. P. Lidholm, P. Lidblom, Nils Olof Olofsson

Båtsmannen antagen den 5te september 1880 Attesteras
Sundsvall som ofvan
A. Thunberg
Kompanichef

© Magnus Johansson, Kramfors, 1999

Sidan uppdaterad 1999-09-12